Regulamin i zasady korzystania z Kuponów QlturaProfit

 

Definicje

VanityStyle – VanityStyle spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 16/20, 00 – 054 Warszawa, prowadząca sprzedaż kuponów QlturaProfit.

Kupony QlturaProfit - emitowane przez VanityStyle kupony na okaziciela wymieniane przez Użytkowników w kinach/teatrach włączonych do Programu QlturaProfit na bilety na Seanse/Spektakle.

Partner – podmiot oferujący swoje usługi, z których korzystanie przez Użytkownika możliwe jest za okazaniem kuponów QlturaProfit (kino, teatr).

Użytkownik – osoba posiadająca Kupon QlturaProfit, który otrzymała od Klienta.

Klient – podmiot, który zakupił Kupony QlturaProfit od VanityStyle.

Seans – projekcja filmu w ramach repertuaru cyklicznego oferowanego przez Partnera, z wyłączeniem festiwali, maratonów, pokazów specjalnych, pokazów przedpremierowych - pozostałe uwagi zawarte są na stronie www.qlturaprofit.pl po wybraniu kina.

Spektakl – wystawienie sztuki teatralnej w ramach repertuaru oferowanego przez Partnera, z wyłączeniem spektakli premierowych, jubileuszowych, wydarzeń gościnnych i koncertów - pozostałe uwagi zawarte są na stronie www.qlturaprofit.pl po wybraniu teatru.

Data ważności – termin, do którego honorowany jest Kupon QlturaProfit.

Regulamin – niniejszy Regulamin obsługi, realizacji, korzystania i obiegu Kuponów QlturaProfit.

 

Rozdział I

Kupony biletowe QlturaProfit

§1

Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do procesu akceptacji kuponów QlturaProfit.
 2. Kupon QlturaProfit jest kuponem na okaziciela i posiada Datę Ważności.
 3. Kupon QlturaProfit po przekroczeniu Daty Ważności jest nieważny.
 4. Kupon QlturaProfit nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony VanityStyle.
 5. Nabywca Kuponu QlturaProfit nie jest uprawniony do jego dalszej odsprzedaży lub innego wykorzystania np. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

§2

Zasady korzystania z Kuponów QlturaProfit

 1. Przed Seansem/Spektaklem Użytkownik wymienia Kupon QlturaProfit na bilet w kasie Partnera. Jeden kupon QlturaProfit wymieniany jest na jeden bilet w kasie kina, w przypadku teatrów/muzeów ilość kuponów potrzebnych do uzyskania biletu na Spektakl/wystawy uzależniona jest od rodzaju teatru/muzeum, miejsca itp. – na stronie internetowej www.qlturaprofit.pl/teatry lub www.qlturaprofit.pl/muzeum po wybraniu Spektaklu/wystawy po prawej stronie widnieje informacja jaka ilość kuponów QlturaProfit jest wymagana, aby uzyskać bilet na spektakl/wystawę
 2. Kupony QlturaProfit pokrywają 100% kosztu ceny za bilet na Seans/Spektakl/Wystawę (nie ma możliwości dopłaty).
 3. Po wykorzystaniu Kuponu QlturaProfit, nie ma możliwości rezygnacji z dokonanej wymiany.
 4. Kupon QlturaProfit nie gwarantuje dostępności wolnych miejsc na dany Seans/Spektakl/Wystawę Rekomendujemy wcześniejszą rezerwację (telefoniczną, e-mailową bądź osobiście).
 5. Użytkownik upoważniony jest do korzystania z Kuponów QlturaProfit we wszystkie dni tygodnia.
 6. Lista Partnerów dostępna jest na stronie www.qlturaprofit.pl.VanityStyle zastrzega sobie prawo do zmiany/aktualizowania listy Partnerów, a Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

§3

Odpowiedzialność

 1. VanityStyle nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przebieg Seansu/Spektaklu/Wystawę, która leży wyłącznie po stronie Partnera. VanityStyle nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść przekazu, w tym reklamowego, danego Seansu/Spektaklu/Wystawę i za jego zgodność z rzeczywistym przebiegiem.
 2. VanityStyle nie odpowiada za zmiany w repertuarze prezentowanym przez Partnera.
 3. Użytkownik i/lub Klient powinien sygnalizować VanityStyle wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Kuponu QlturaProfit.
 4. VanityStyle odpowiada za poprawność przekazanych Kuponów QlturaProfit.
 5. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do VanityStyle z tytułu utraty (w tym również kradzieży), zniszczenia Kuponów QlturaProfit lub pozyskania dostępu do Kuponów QlturaProfit przez osoby trzecie, bez winy VanityStyle.

 

Rozdział II

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. W razie sporów pomiędzy Stronami sądem właściwym do ich rozpoznania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
 3. VanityStyle zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez VanityStyle, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie www.qlturaprofit.pl .